سرباز!همسر مرا نکش (الهام اسلامی) - سه شنبه 11 تير 1392
سرم گرم زندگی بود(الهام اسلامی) - سه شنبه 11 تير 1392
دلم گرفته است دلم گرفته است (الهام اسلامی) - سه شنبه 11 تير 1392
کاش ما دو گوزن بودیم (الهام اسلامی) - سه شنبه 11 تير 1392
قلبم را کنار آتشی گرم می کنم(الهام اسلامی) - سه شنبه 11 تير 1392
جنگاورانی بر تن این غار ایستاده اند (الهام اسلامی) - سه شنبه 11 تير 1392
دیگر هیچ چیز در من کارگر نیست(الهام اسلامی) - سه شنبه 11 تير 1392
گل ها بهترند یا (الهام اسلامی) - سه شنبه 11 تير 1392
گروهبان از جنگ برگشت( الهام اسلامی) - سه شنبه 11 تير 1392
گاهی می خندم(الهام اسلامی) - سه شنبه 11 تير 1392
سنجاق سرم از عشق (الهام اسلامی) - سه شنبه 11 تير 1392
قوی نیستم اگر شعری می‌نویسم(الهام اسلامی) - سه شنبه 11 تير 1392
زیبایی تو سینی چای را برمی‌گرداند(الهام اسلامی) - سه شنبه 11 تير 1392
باران زد و شب( غلامرضا بروسان) - سه شنبه 11 تير 1392
هر روز غروب نی لبک بر می‌داشت( غلامرضا بروسان) - سه شنبه 11 تير 1392
در خودش تابيد مثل يک درخت( غلامرضا بروسان) - سه شنبه 11 تير 1392
قوسی دلپذير با پاسخی در خور( غلامرضا بروسان) - سه شنبه 11 تير 1392
تو نمی میری همچون پرچمی که ( غلامرضا بروسان) - سه شنبه 11 تير 1392
کجا بیایم دلم که به لولای ( غلامرضا بروسان) - سه شنبه 11 تير 1392
همه چیز آن طور می گذرد( غلامرضا بروسان) - سه شنبه 11 تير 1392
چنان باورت می‌کنم که شاخه‌هایت (الهام اسلامی) - سه شنبه 11 تير 1392
آه غربت با من همان کار را می‌کند( غلامرضا بروسان) - سه شنبه 11 تير 1392
اگر مُردم( غلامرضا بروسان) - سه شنبه 11 تير 1392
چطور می شود قلبی را پنهان کرد( غلامرضا بروسان) - سه شنبه 11 تير 1392
بی تو خودم را بیابان غریبی احساس( غلامرضا بروسان) - سه شنبه 11 تير 1392
بگو چه کار کنم؟ وقتی شادی به دم ( غلامرضا بروسان) - سه شنبه 11 تير 1392
تمام عمر دستت صرف شادی شد( غلامرضا بروسان) - سه شنبه 11 تير 1392
رودخانه می آید( غلامرضا بروسان) - سه شنبه 11 تير 1392
وقتی که نیستی( غلامرضا بروسان) - سه شنبه 11 تير 1392
پنجره ای که( غلامرضا بروسان) - سه شنبه 11 تير 1392
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد